Általános SZerződési Feltételek

ÁSZF


Webtárhely
Domain regisztráció
Általános rendelkezések


Szolgáltatási szerződés, amely létrejött egyrészről Webenlét Informatikai Szolgáltató Kft. (1131 Budapest, Hajdú köz 7.) /továbbiakban: "Szolgáltató"/ és "Előfizető", "Igénylő" között.

Webtárhely szerződési feltételek

A szolgáltatás feltételei, felek kötelezettségei

A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatást folyamatosan, éves szinten 99%-os rendelkezésre állással biztosítani. Be nem jelentett kimaradás esetén Előfizető kérésére jóváírja a kimaradt időszakkal arányos díjat. A Szolgáltató saját hatáskörén kívüli kimaradásért (pl. áramszünet, természeti katasztrófa, szerverszoba átépítés, hálózati bővítés, hálózati támadás) nem felel!

A Szolgáltató jogosult az Előfizető cég nevét, honlapja címét referenciaoldalán megjelentetni.

Az Előfizető a szolgáltatást kizárólag törvényes célokra használhatja. Tilos a tárhelyen törvény által tiltott állományt elhelyezni.

Ezenkívül tilos warez oldal üzemeltetése Szolgáltató szerverein! Ezen pont megsértése azonnali törlést vonz maga után.

Pornográf oldal üzemeltetése csak a Szolgáltató kijelölt szerverein lehetséges, előzetes egyeztetés tárgya.

Kéretlen reklámlevél (spam) szétküldése Szolgáltató szervereiről vagy a Szolgáltató által üzemeltetett domainekről nem megengedett. Szolgáltató tárhely csomagjaihoz SMTP és webmail szolgáltatást biztosít, ahonnan a kiküldött napi e-mailek száma és az egy e-mailben szereplő címzettek száma korlátozva van, így hírlevél kiküldésére ezen csomagok nem alkalmasak.

Az Előfizető korlátlan adatforgalmat bonyolíthat, de amennyiben ez rendszeresen meghaladja a havi 100 GB-ot, akkor a Szolgáltató külön díjat szabhat ki az Előfizetővel történő egyeztetés után.

Az Előfizető a szolgáltatás használatával nem terhelheti le túlságosan a szerver erőforrásait, és nem használhatja a szolgáltatást más számítógépek támadására, leterhelésére. Külső erőforrások elérése központilag tiltva van Szolgáltató tárhelyein. Az erőforrás túlságos leterhelése esetén a Szolgáltató jogosult előzetes megbeszélés után a fizetendő díjat emelni.
Kritikus terhelés esetén Szolgáltató jogosult a terhelést okozó fájlt/oldalt letiltani Előfizető utólagos tájékoztatásával. Kritikus terhelésnek nevezhető minden olyan kimagasló erőforráshasználat, ami a többi Előfizetőnek nyújtott szolgáltatást negatívan befolyásolhatja.

A Szolgáltató mindent megtesz a kínált szolgáltatás biztonságáért, ám nem felel az Előfizető által használt szerveroldali szkriptek (PHP) hibájából keletkező adatvesztésért, oldal feltörésért. Kártékony kód felfedezése esetén Szolgáltató jogosult a tárhelyet letiltani vagy korlátozni az Előfizető utólagos tájékoztatása után.

A szolgáltatás fizetési feltételei

Az Előfizető a 46/2007. PM rendeletnek megfelelő elektronikus számlát elfogad.

Az Előfizető köteles a Szolgáltató által megállapított díjat a számlázott időszak kezdetekor bankon keresztül átutalni.
Havidíjas előfizetés esetén Szolgáltató a számlázási intervallum első napján kiállítja a következő hónapi számlát 14 napos fizetési határidővel.
Éves fizetés esetén Szolgáltató lejárat előtt 30 nappal számlát állít ki a következő éves szolgáltatásról 14 napos fizetési határidővel. Ez alól kivételt képeznek azok a tárhelyek, amiknek az ára már tartalmazza a domain regisztrációt vagy egy domain regisztrációs szolgáltatás közvetlenül hozzáköthető a szolgáltatáshoz. Ezen tárhelyek számlázása 60 nappal lejárat előtt történik szintén 14 napos fizetési határidővel.

Domain fenntartás esetén amennyiben a kiszámlázott díj nem érkezik meg időben, a domaint lejáratkor automatikusan felmondjuk.

35 napnál hosszabb késedelmes fizetés esetén a tárhelyet Szolgáltató megszüntetheti, a tárhelyen tárolt webes, levelezés és adatbázis tartalom törlésre kerül.

A szerződés időtartama

Az Előfizető a szolgáltatást legalább 1 éves időtartamra rendeli.

A Szolgáltató jogosult a szerződést egyoldalúan módosítani, de arról elektronikus módon tájékoztatnia kell az Előfizetőt 60 nappal korábban.

Amennyiben bármelyik fél megsérti a szerződés bármely pontját, úgy a szerződés érvényét veszti és bármelyik fél felmondhatja azt.

Egyéb

A jelen szerződésben nem részletezett kérdésekben a PTK rendeletei, illetve az RFC szabványok irányadók.


Domain regisztráció szerződési feltételek

Érvényesség

Jelen feltételek általánosan érvényesek minden domain végződésre. Ezen kívül minden egyes kiterjesztésre külön szabály vonatkozik, amit a regisztrációk koordinálásáért felelős szervezet (továbbiakban: "Nyilvántartó") határoz meg, amit Igénylő az adott név delegálásával elfogad.

Választott domain név

Igénylő csak szabad, regisztrációra engedélyezett domain névre adhat be igényt. Ezáltal köteles az Igénylő az adott végződésre vonatkozó hosszúsági, tartalmi és egyéb korlátozásokat betartani. Szabad domain név keresésben Szolgáltató munkatársai kézséggel segítenek, illetve az Igénylő is megbizonyoshat a domain állapotáról a http://whois.webenlet.hu címen található kereső segítségével. Szolgáltató nem vállal felelősséget a kereső által visszaadott adat valóságtartalmát illetően.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a regisztrációs szabályzat módosításából adódó károkért, domain törlésért, domain felfüggesztésért.

Adatszolgáltatás

Igénylő köteles a regisztrációhoz szükséges összes információt rendelkezésre biztosítani, ami bizonyos esetekben túlléphet az igénylőlapon szereplő információkon.

Igénylő köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő adatokat megadni, különben a domain név törlését kockáztatja.

Kiegészítő adatot az Igénylő köteles 8 napon belül (kivéve ahol a Nyilvántartó által meghatározott határidő kevesebb) rendelkezésre bocsátani Szolgáltató kérése esetén.

Bizonyos végződések esetén Nyilvántartó hitelesítő levelet küldhet az Igénylőnek elektronikus vagy papír alapon, amiben a domainnel kapcsolatos további teendőkről tájékoztat. Ezen hitelesítő lépések elmulasztásából fakadó károkért, domain felfüggesztésért, törlésért Szolgáltató nem felelős.

Igénylés indítása

Igénylő elküldheti regisztrációs kérelmét emailen, faxon és postán, de a regisztráció feldolgozását Szolgáltató csak az első intervallumra vonatkozó díj megfizetése után kezdi el. Az automatizált regisztrációs rendszerben beadott igény feldolgozása megfelelő egyenleg esetén azonnal megkezdődik.

Akciós ajánlat esetén Szolgáltató csak a meghirdetett időpontig tudja a kedvezményt biztosítani, a megrendelés dátuma a regisztrációs díj beérkezésének időpontja.

Szolgáltató weboldalán meghirdetett árak a hagyományos domain regisztrációkra vonatkoznak, ú.n. "premium" domain esetén más árazás érvényes.

Amennyiben a bejegyzéshez szükséges helyi címet Szolgáltató biztosítja, Szolgáltató nem vonható felelősségre ha a regisztrációs szervezet az ilyen fajta szolgáltatást betiltja. Átregisztráció esetén az Igénylőnek az átregisztrációs igény elindítása előtt kötelessége a regisztrációs szabályzatnak eleget tevő új kapcsolattartó kijelölése, az ezzel kapcsolatos esetleges átírási költséget Szolgáltatónak megfizetni.

Titkos illetve anonymous domain igénylésekor Szolgáltató indoklás nélkül megtagadhatja a titkosított szolgáltatás biztosítását, illetve jogi problémák esetén ezt a szolgáltatást utólag is felfüggesztheti. Titkosított domain igénylés esetén Szolgáltató nem felelős a domain név választásért illetve az azon folytatott tevékenységért, minden felelősség a Szolgáltatónál rögzített Igénylőt terheli.

Igény meghiúsulása

Nem az Igénylő hibájából meghiúsult regisztráció esetén Igénylő kérheti a befizetett díj teljes levásárlását vagy annak visszautalását a banki és könyvelési költségek levonása után.
Igénylő hibájából meghiúsult regisztráció esetén (pl. hiányzó igénylőlap vagy egyéb dokumentum illetve adat) Webenlét Kft. levonja a regisztrációs szervezet által felszámolt díjakat a befizetett összegből. A maradékot az Igénylő levásárolhatja vagy kérheti annak visszautalását a banki és könyvelési költségek levonása után.
Titkosított igénylés esetén a titkosítást Szolgáltató feloldhatja, ha az Igénylő az adott végződés regisztrációs szabályait vagy a végződéshez tartozó ország törvényeit megsérti.

Domain lejárat

Lejárt, nem meghosszabbított domain esetén Igénylő köteles a DNS szerverekből a domain nevet eltávolíttatni. Ennek elmulasztása bizonyos végződéseknél automatikus meghosszabbítást eredményezhet.

Bizonyos kiterjesztéseknél (pl. .at, .de, .ch) Igénylő felmondott vagy nem meghosszabbított domain esetén idegen nyelvű levelet (akár postai, akár e-mail) kaphat a regisztrációs szervezettől, amiben lehetősége van a domain további meghosszabbítására. Igénylő teljes felelősséggel tartozik ennek a megválaszolásában. Webenlét Kft. nem vonható felelősségre az ebből adódó későbbi nem kért meghosszabbítás miatt, de köteles Igénylő kérésére segíteni Igénylőnek a kapott levél fordításában.

Szolgáltató által regisztrált domainek esetén Szolgáltató a név lejárta előtt 60 nappal kiállítja a számlát 14 napos fizetési határidővel a domain további egy (bizonyos végződések esetén két) éves fenntartására.
Szolgáltató automatizált regisztrációs rendszerében bejegyzett nevek esetén Szolgáltató nem küld külön számlát a meghosszabbításról. Igénylő felelőssége, hogy a domain név meghosszabbításához szükséges egyenleg elérhető legyen fiókjában és a nevet időben (lejárat előtti 45. napig) meghosszabbítsa a megfelelő gombra kattintva.

Szolgáltató lejárat előtt bizonyos időközönként értesítést küld Igénylőnek (60, 35, 10 és lejárat napján), amiben felhívja figyelmét fizetési kötelezettségére. Szolgáltató garantálja, hogy amennyiben a fenntartási díj időben (a számla fizetési határideje előtt vagy az automatizált rendszerben kezelt domainek esetén a megjelölt törlési dátum előtt) kifizetésre kerül, a domain név meghosszabbítódik.

Ügyfél felelőssége a domainek lejáratának figyelemmel kísérése. Szolgáltató által kiküldött e-mail értesítések nem garantált kézbesítésűek, így Szolgáltató nem vonható felelősségre ezen értesítő üzenetek sikeres kézbesítének elmulasztása esetén.

A domain lejárati dátuma a Szolgáltatónál nyilvántartott lejárati dátumot jelenti. Ha Ügyfél átregisztrálja a domain nevét másik Regisztrátorhoz, akkor ezáltal a korábban kifizetett intervallumtól eleshet, az új Regisztrátornál megjelenő lejárati dátum változhat.

Általános rendelkezések

Személyes adatok védelme

Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen szerződésben foglaltak teljesítése során betartják a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) (GDPR) rendelkezéseit.
Felek tevékenységük során kiemelten fontosnak tartják a személyes adatok védelmét. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezelik, gondoskodnak azok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.
Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartók szerződésben megadott személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint jogos érdekük érvényesítése érdekében kezelik a célhoz szükséges mértékben és ideig.

Elállási jog

Előfizető Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás díjának pénzügyi rendezésével a szolgáltatás teljesítését igényli Szolgáltatótól, ezáltal Előfizető az őt 14 napig megillető elállási és felmondási jogáról lemond.

Kapcsolattartás módja

A kapcsolattartás elsődleges formája az elektronikus levelezés. Szolgáltató ügyféltől érkező igény bejelentést, kérdést, kérést kizárólag e-mailes formában fogad el.
Szolgáltató az általános kérdések tisztázására telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn, amely reggel 6:00 és este 20:30 között (kelet-európai idő szerint) továbbítja a hívásokat ügyfélszolgálati munkatársakhoz. Szerver hostingot vagy szerver bérlést igénybevevő ügyfeleink részére elkülönített ügyfélszolgálati számunk 0-24 órában továbbítja a hívásokat.

Szolgáltató az Ügyféllel kapcsolatos kapcsolattartást elektronikus formában végzi, az Előfizető által megadott e-mail címen. Szolgáltató ezt a címet csak Ügyfél kérésére módosítsa, azt új szolgáltatás (pl. céges domain vagy e-mail tárhely) rendelése esetén automatikusan nem változtatja meg, nem létező címről visszapattanó levél esetén kutatást más elérhetőségért nem végez.

Támogatás

Szolgáltatásainkhoz csak az alapvető üzemeltetési támogatást nyújtjuk, ügyfél végberendezésében történő beállítás, programozási feladatoknál, illetve egyéb nem közvetlenül a szolgáltatás működőképességét biztosító tevékenység esetén a munka típusától függően 5.000 Ft+ÁFA minimális óradíjat számolunk fel. Az óradíj minden megkezdett munkaóra esetén felszámolásra kerül. A kiszállási díj külön fizetendő.

Számlázás mód

Szolgáltató elektronikus számlát küld az Előfizető számlázási e-mail címére, amely egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti elektronikus számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint.

Amennyiben Ügyfél ragaszkodik a papíralapú számlához, úgy azt kérheti külön a számla kiküldése előtt. Ez esetben Szolgáltató 1.000 Ft+ÁFA munkadíjat számol fel, amely tartalmazza a számla nyomtatását, cégszerű aláírását, borítékolását és az Európai Unión belüli egyszeri postázását. Nettó 100.000 Ft végösszegű számla esetén Szolgáltató a számla egyszeri postázási díjának felszámolásától eltekint. Szolgáltató a posta által nem kézbesített, elveszett számlákért nem vonható felelősségre.

Papíralapú számla rendelése esetén Szolgáltató mindaddig papír alapú számlát készít ügyfélnek, amíg az nem jelzi az elektronikus számla befogadását.

Külföldről érkező banki jóváírás (pl. bejövő SEPA átutalás) esetén Szolgáltató áthárítja a banki jóváírás költségét Előfizető következő számláján.

Nem beazonosítható utalást a Szolgáltató 72 órán belül visszautal a küldő számlaszámra a banki és könyvelési költségek levonása után.

Utolsó módosítás: 2024.02.11

Szervereink elérhetőségét a Hyperspin ellenőrzi